6 ขั้นตอนสร้างแรงจูงใจในองค์กร สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล


11 February 2564
2991

6 ขั้นตอนสร้างแรงจูงใจในองค์กร สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

  • Envision : สร้างภาพองค์กรที่ต้องการภายหลังการเปลี่ยนแปลง​
  • Share : ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
  • Compose : สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้
  • Enable : สร้างแนวทางการปรับตัวที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม
  • Permit : สร้างวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  • Attract : กระตุ้นพฤติกรรมเชิงบวก ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลง

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<