ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในอีก 3 ปีข้างหน้า


10 February 2564
757

ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอีก 3 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์

‘รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน’

ขณะนี้ สพร. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ก่อนประกาศใช้ต่อไป

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<