(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565


27 January 2564
1092

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565

ภายใต้วิสัยทัศน์ "รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน"

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<