ประโยชน์หลักที่หน่วยงานภาครัฐจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


4 มกราคม 2564
195

"เร็ว ลด เพิ่ม" 

คือ ประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐ  จะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

  • ช่วยให้มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี สามารถนำไปใช้ต่อได้รวดเร็ว ไม่ต้องทำใหม่หรือทำซ้ำ
  • ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
  • ข้อมูลเพิ่มเติม  คลิก >> พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

    พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลฉบับเต็ม คลิก >> พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

    ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

    Facebook : DGA Thailand