เปิดภารกิจ DGA เดินหน้าประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัล


4 January 2564
256

เปิดภารกิจ DGA เดินหน้าประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการหนุนเทคโนโลยี เชื่อมราชการ 4.0 เต็มรูปแบบ

"สะดวกขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี"

"เร็วขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล"

"ดีขึ้น ด้วยศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน"

"เร็วขึ้น กับการให้บริการแบบดิจิทัล"

"สะดวกขึ้น กับการให้บริการแบบครบวงจร"

"พัฒนาขึ้น ด้วยสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล"

"ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่"

"พร้อมให้บริการประชาชนตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล"

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand