โครงสร้างคณะทำงานเมื่อนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governace Framework มาใช้


4 November 2563
1577

โครงสร้างคณะทำงานเมื่อนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governace Framework มาใช้ ซึ่งจะเป็นทีมที่ต้องวางแผน Road Map และสถาปัตยกรรมข้อมูลภายในองค์กร มาดูกันว่ามีหน้าที่อะไรกันบ้าง

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

 • นำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลของหน่วยงานมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
 • วิเคราะห์และร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่นๆ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลให้มีคุณภาพ
 • นำแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุง
 • เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ส่งเสริมนวัตกรรมข้อมูล
 • วิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

หัวหน้าทีมบริกรข้อมูล

 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินงานของทีมบริกรข้อมูลให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
 • รวบรวม วิเคราะห์ ติดตามการดำเนินงานและข้อแสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือคณะกรรมการ

บริกรข้อมูล ด้านธุรกิจ

 • นิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย
 • นิยามเมทาดาตา
 • ร่างนโยบายข้อมูล มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ

 

บริกรข้อมูล ด้านเทคนิค

 • ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูล
 • รักษา และดูแลข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในหน่วยงาน

 

บริกรข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล

 • ดำเนินการในเรื่องคุณภาพข้อมูล เช่น กำหนดนโยบายข้อมูลด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล

 

 

โหลดไฟล์ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐฉบับเต็ม >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

 

ดูคลิปสรุปง่ายๆ คลิก >> งานสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562"

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand