8 กฎหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ


31 October 2562
19076

① พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

② พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

   คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

③ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

   คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

④ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

    คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

⑤ พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

    คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

⑥ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

⑦ ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

    คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th

⑧ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

   คลิก>> ratchakitcha.soc.go.th