8 กฎหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ


31 ตุลาคม 2562
7155

① พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

    คลิก>>www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF

② พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

   คลิก>>www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0069.PDF

 

 

 

③ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

   คลิก>>www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0203.PDF

 

 

 

④ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

    คลิก>>www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF

 

 

 

⑤ พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

    คลิก>>https://ictlawcenter.etda.or.th/…/9a86abc5e7642f1cea91ccfb1…

 

 

 

⑥ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    คลิก>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/069/T_0052.PDF

 

 

 

⑦ ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

    คลิก>>www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/047/T_0001.PDF

 

 

 

⑧ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

   คลิก>>https://library2.parliament.go.th/…/cont…/law80-150959-1.pdf