21 August 2562
1024

ปลดล็อกข้อจำกัดการบริการภาครัฐแบบเดิมๆ สู่ทิศทางการพัฒนาบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียวหรือ 𝗢𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗽 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 (𝗢𝗦𝗦) ที่จะเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ทั้งในเรื่อง

✔ ช่องทางการให้บริการ

✔ การยืนยันตัวตน

✔ เอกสารต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม เอกสารสำเนา ใบอนุญาต

✔ การเชื่อมโยงข้อมูล

✔ การอนุมัติ เช่น การลงนาม

✔ การชำระเงิน

✔ การรับเอกสาร

✔ ระบบดิจิทัลภาครัฐ

ก้าวใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข้อมูลพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลคลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/