ประกาศใช้บังคับแล้ว‼พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่จะทำให้การติดต่อราชการคุณจะเปลี่ยนไป


19 August 2562
247

 ประโยชน์ที่ประชาชนและส่วนรวมจะได้รับ

📍 อัปเดตสาระสำคัญพ.ร.บ. เพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/