7 ปัจจัยความสำเร็จรัฐบาลดิจิทัลสิงคโปร์


15 August 2562
2388

𝟳 ปัจจัยความสำเร็จรัฐบาลดิจิทัลประเทศสิงคโปร์

👉 ➊ เสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็ง สามารถส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนาในระยะยาว 

👉 ➋ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนาและทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้ระบบจ่ายค่าบริการผ่านทางสมาร์ตโฟน เป็นต้น

👉 ➌ มีการเปิดเสรีการให้บริการทางการสื่อสาร รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันในภาคเอกชนกันอย่างยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในการวางระบบสาธารณูปโภคที่ก้าวหน้าให้กับประเทศ

👉 ➍ มีการให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาระบบการศึกษา

👉 ➎ มีความพร้อมและกล้าที่จะรับความเสี่ยงจากการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันเป็นการช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

👉 ➏ มีจัดตั้งระบบหลักในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างทันทีและเป็นระบบเดียวกัน

👉 ➐ มีการควบคุมการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

(ที่มา : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564)