ไทม์ไลน์เทคโนโลยีเปลี่ยนประเทศ ที่เชื่อมต่อทุกคนสู่โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


15 August 2562
10017

          มาดูกันว่ามีความก้าวหน้าตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) น่าสนใจอย่างไรบ้าง