สถานภาพดิจิทัลประเทศไทยแกร่งแค่ไหน ในเวทีโลก ปี 2561


27 May 2562
1139

         

          ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล ประจำปี 2561 โดย The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018
ประเทศไทยได้อันดับที่ 39 จาก 63 ประเทศ ดีขึ้น 2 อันดับ

 

           ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่มีความสอดคล้องกับบริบทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ปี 2561 โดย World Economic Forum (WEF) 
ประเทศไทยได้อันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย