พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล มีดีอะไร


5 October 2561
2954

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี 3 หลักการใหญ่ๆ ได้แก่

1. การจัดทำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) โดยข้อมูลนั้นต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางให้สามารถชำระเงินทางดิจิทัลสำหรับการให้บริการของภาครัฐและมีระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

2. การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Integration) โดยมีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ ซึ่งมีแผนจะจัดตั้งขึ้นภายใน 2 ปี เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และมีระบบบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบริการดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 

3. การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) โดยให้เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Center) โดยเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยร่าง พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ ส่วนกรณียกเลิกการเรียกเอกสารผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

เอกสารแนบ

1

img_a527838261b06de7c3595f2753dcf274

32 ครั้ง
2

img_6774173aff1f092966fabbccdd4ebdc0

21 ครั้ง
3

img_4eaea54dce2d8e74f5181cef283e44f7

15 ครั้ง
4

img_52c272aa736abfc50a18a296961c76a0

11 ครั้ง
ป้ายกำกับ : พ.ร.บ.ดิจิทัล