High Value Datasets (ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง) ชุดที่ 5


20 กันยายน 2561
1234

"High Value Datasets" ชุดที่ 5
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ซึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลของ

– ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
– ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
– ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2538-2559) แบบปริมาณลูกโซ่
– ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 1-2561
– รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559 แบบปริมาณลูกโซ่

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล High Value Datasets ได้ที่ https://data.go.th

เอกสารแนบ