High Value Datasets (ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง) ชุดที่ 5


20 September 2561
1938

"High Value Datasets" ชุดที่ 5
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ซึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลของ

– ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
– ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
– ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2538-2559) แบบปริมาณลูกโซ่
– ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 1-2561
– รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559 แบบปริมาณลูกโซ่

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล High Value Datasets ได้ที่ https://data.go.th

เอกสารแนบ

1

img_cce82a73849bf7fb3fa3a7a3daa2b818

18 ครั้ง
2

img_cab92b53562f63e1f7d10ea984abd270

9 ครั้ง
3

img_6464f45e39e0b777f92984ba5c46c14f

3 ครั้ง
4

img_8aeb252ee31b011f98bc363f97a04162

2 ครั้ง
5

img_171e3c8fa1e53b7fa1d1402cb92ca5f2

3 ครั้ง
6

img_0c8582203cc0ac997afbeb959bce2177

8 ครั้ง