High Value Datasets (ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง) ชุดที่ 4


7 September 2561
2473

"High Value Datasets" ชุดที่ 4
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ซึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลของ

– รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด)
– รายชื่อที่ทำการ / หน่วยงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
– ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
– การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
– ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล High Value Datasets ได้ที่ https://data.go.th

เอกสารแนบ

1

img_39e32e1950bb5517aace2a52f64c239c

23 ครั้ง
2

img_b90b9dffc43a41907a09e3eabbceeaca

19 ครั้ง
3

img_43a109d966fa3b05ec42623980566177

9 ครั้ง
4

img_c3bfe9188cf085d28596886e87527be6

5 ครั้ง
5

img_0170a8158e938bafeb04f4e159785dda

6 ครั้ง
6

img_d3a57e3d6356d0152f09e8671d791cc0

9 ครั้ง