High Value Datasets (ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง) ชุดที่ 4


7 กันยายน 2561
1234

"High Value Datasets" ชุดที่ 4
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ซึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลของ

– รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด)
– รายชื่อที่ทำการ / หน่วยงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
– ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
– การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
– ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล High Value Datasets ได้ที่ https://data.go.th

เอกสารแนบ