Data Governance for a Better Government


22 June 2561
11570

ทำความเข้าใจ Data Governance Framework กันได้ง่ายๆ ใน 6 หน้าครับ

📌Download Data Governance Framework ฉบับเต็มคลิกเลย ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

กรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

📌ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center 
โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

Data Governance Framework01

Data Governance Framework02

Data Governance Framework03

Data Governance Framework04

Data Governance Framework05

Data Governance Framework06

ป้ายกำกับ : สพร DGA Data governance