บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development)


10 March 2560
2315

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  (Digital Government Skill Development) เป็นความร่วมมือกัน 3 หน่วยงานระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดสถาบัน ถึงความสำคัญในการเร่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในด้านทักษะดิจิทัล