ผู้รู้เรื่องดินกับ 4 แอปฯ คู่มือเกษตรกร


6 December 2559
3423

จากพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติในโครงการพัฒนาทรัพยากรดินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศ อันเป็นที่มาของ “วันดินโลก” ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ขอนำเสนอ 4 แอปพลิเคชัน เกี่ยวกับเรื่องดินสำหรับเกษตรกรจากกรมพัฒนาที่ดิน ที่สามารถความรู้จากภายในแอปฯ มาใช้ในการเกษตรได้ ดังนี้

1. คลิปเด็ดหมอดิน แอปฯ รวมรวมคลิปวิดีโอองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ 
1) ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินกับผู้บริหาร พด.
2) เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ
3) ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

2. ปุ๋ยรายแปลง แอปฯ ช่วยตัดสินใจจัดการดิน ตามค่าวิเคราะห์ดินตามพื้นที่แสดงการจัดการดินเบื้องต้น รวมถึงชนิด ปริมาณ และเวลา ในการใส่ปุ๋ย

3. LDD Soil Guide แอปฯ แสดงข้อมูลการใช้ปุ๋ย (LDD Soil Guide) ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ โดยสืบค้นข้อมูลในรูปแบบแผนที่ได้ทั้งแผนที่ฐาน (Base Map) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี และแผนที่ Google Map

4. กดดูรู้ดิน แอปฯ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเน้นด้านดินและมิติอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์ดินที่มีอยู่ในระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS

เพียงมี แอปพลิเคชันคู่มือดิน ทั้ง 4 แอปฯ นี้ก็สามารถจัดการเรื่องดินได้อย่างผู้เชียวชาญ นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้เต็มที่ เรียกว่าเป็นคู่มือสำหรับเกษตรกรไทยเลย

ดาวน์โหลดได้ที่ #GAC (ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ)
https://apps.go.th​