จุดบริการ Government Smart Kiosk


1 December 2559
9898

อีกหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน หรือ Digital Government Transformation ได้อย่างสมดุล 
(รายละเอียดของ Flagship Project ที่ https://www.ega.or.th/th/content/913/11696/)

ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Smart Kiosk ซึ่งติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชน Smart Card ทำธุรกรรมหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐผ่านจุดบริการ ทั้งนี้ความคืบหน้าตู้ Government Smart Kiosk นั้น ล่าสุด อีจีเอ ได้พัฒนาระบบเพิ่มขึ้นแล้วถึง 19 บริการ เป็นการเพิ่มบริการเข้ามามากกว่าเดิมถึง 100% โดยบริการที่บรรจุในตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐแต่เดิมนั้นประกอบด้วย
– ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม 
– ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
– ระบบประวัติการฟื้นฟู และระบบประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง, 
– ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App center (log) จาก อีจีเอ และ
– ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

– ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาฯ จาก รพ. รามาธิบดี
– ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
– ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำ จากการประปานครหลวง 
– ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
– ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
– ระบบยืนยันตัวบุคคล (OpenID on Kiosk) จาก อีจีเอ และ
– ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี จากรพ.ราชวิถี
– ระบบตรวจสอบข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ฟังกันเต็มๆ ได้ในรายการข่าวข้นคนสำคัญ nationTV http://www.nationtv.tv/main/program/khaokhon-morning/378525720/ )

เอกสารแนบ

1

img_3328dbb6ec75d798df9cf1355e82caa4

2 ครั้ง
2

img_4f6f3c7c342d8f4844db9778e80fa832

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : Government Smart Kiosk