แอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อพัฒนาการเด็ก


17 February 2559
4999

 

3 แอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทราบพัฒนาของเด็กตั้งแต่แรกตั้งครรภ์กระทั้งเข้าประถมวัย ประกอบด้วย 
     Z-Baby โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ สำมารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ พร้อมทั้งแสดงคำอธิบายถึงการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำมารถคำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด และสามารถรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น และเปรียบเทียบน้ำหนักคุณแม่ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ เพื่อให้ได้ลูกน้อยที่มีขนาดและน้ำหนักปกติ ด้วยการเทียบกับระบบ BMI นอกจากนี้ยังสำมารถรับทราบแคลลอรี่ (Calories) ที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำรายการอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถ 
– สามารถบันทึกภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในแต่ละเดือนได้ 
– สามารถต่อ GPS เพื่อระบุตำแหน่งบน Google map และแสดงสถานพยาบาลใกล้เคียงได้ 
– แสดงตำแหน่งบน Google map ด้วยการกำหนด Latitude & Longitude ได้

  KhunLook คุณลูกเป็นแอปฯ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยเน้นให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดู ได้แก่ผู้ปกครอง สามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ควรต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า 
ขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่อนุญาตให้ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-6 ปี) และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 
 
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

  KidDiary ปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติพิเศษ: 
(1) สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน 
(2) ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี): 
– มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล 
– มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 
(3) ในส่วนพัฒนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี): 
– มีรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อประเมินพัฒนาการและแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 4 ด้าน: ภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
(4) ในส่วนวัคซีน: 
– มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก 
– มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีด

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แอปพลิเคชัน GAC หรือที่ เว็บไซต์ apps.go.th ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

เอกสารแนบ

1

img_50f730b217ee8ce3ff12387c772c47c8

68 ครั้ง