แอปพลิเคชัน น่าใช้เพื่อความปลอดภัยอาหารและการเกษตร “Kaset QRcode”


17 December 2558
1630

แอปพลิเคชัน ด้านการเกษตรคุณภาพ Q 
แหล่งรวมข้อมูลด้านมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบสิ่งอุปโภคที่ได้รับมาตรฐาน Q เช่น 
ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน Q 
พืช ผัก ผลไม้ ที่ได้รับมาตรฐาน Q 
แหล่งจัดจำหน่ายที่ได้รับมาตรฐาน Q 
โดย รายงานผ่านแผนที่ของแหล่งมาตรฐาน Q บริเวณใกล้ผู้โหลดแอปพลิเคชัน GPS แสดงผลทางแผนที่แบบ Real time 
      รายงานผลเพียงใช้เครื่องมือสื่อสารตรวจสอบป้ายมาตรฐานที่แขวนไว้กับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่ต้องการตรวจสอบนั้นว่าได้รับการรับรองด้านใดบ้าง  
     เป็นแหล่งบริการข้อมูล คำศัพท์ของมาตรฐาน Q เพราะ อาหารที่นำเข้าร่างกายนั้นควรสด สะอาด ปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำการผลิดอันได้แก่ ฟาร์ม สวน หรือปศุสัตว์การเกษตรที่มีคุณภาพ เช่น ดินที่ปลอดภัย สัตว์ที่ไดรับการฉีดวัคซีนและอาหารเลี้ยงตามมาตรฐานกลาง ทั้งนี้การปลิดชีวิตตามหลักศาสนา การขนส่งอาหารเพื่อการบริโภคของประชาชน กระทั้งการวางจัดจำหน่ายและการรักษาคุณภาพอาหารที่ดีจนถึงมือประชาชนนั้นมีมาตรฐานเดียวกัน