4 แอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อผู้พิการ


17 December 2558
1810

4 แอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อผู้พิการ 
ประกอบด้วย แอปพลิเคชันด้าน
1  อาหารและข้อมูลโภชนาการเพื่อสุขภาพดีผู้พิการ
2 บริการข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
3 บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกแด่ผู้พิการด้านสถานที่บริการเพื่อผู้พิการ
4 บริการศึกษาทางไกลเพื่อการศึกษาผ่านเครื่องมืออำนวยความสะดวก เริ่มตั้งแต่ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีช่องเพื่อศึกษาวิชาชีพต่างๆที่บริการ
ไว้ภายในแอปพลิเคชัน