‘เราจะทำตามพ่อสอน’ด้วย 2 แอปพลิเคชัน


14 December 2558
1031

 เชิญประชาชนชาวไทย ร่วมกิจกรรม 
‘เราจะทำตามพ่อสอน’ด้วย 2 แอปพลิเคชัน
1 แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” น้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2 แอปพลิเคชัน “OHM Books Shelf” ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทส่วนหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจ ในพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
 

เอกสารแนบ

1

img_241c64311fb472523e9997c58287c3e3

0 ครั้ง