3 Step 3 App แย็บโรคร้าย


30 March 2558
2494

3 Step 3 App แย็บโรคร้าย

 

รายละเอียด
แอปพลิเคชั่นนี้ ช่วยเก็บประวัติการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของวัน โดยผู้ใช้สามารถกรอกปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่รับประทานเอง โดย NECTEC 

ฟังก์ชั่นหลักในการ บันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือ FoodiEat การค้นหาข้อมูลด้านอาหารต่างๆ การทำตารางอาหาร และการคำนวณดัชนีมวลกาย

 

รายละเอียด
แอปพลิเคชั่นนี้ อำนวยความสะดวกในการติดตามข่าวสารจากทาง กรมพลศึกษาได้ในรูปแบบ Real time 

ฟังก์ชั่นหลักในการ ดาวน์โหลดหนังสือที่น่าสนใจ และทำการทดสอบสมรรถภาพเพื่อวัดเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ระบบวางไว้

 

รายละเอียด
แอปพลิเคชั่นนี้ ช่วยในการคำนวณปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ของคุณในแต่ละวันผ่านกิจกรรมต่างๆ โดนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ NECTEC 

ฟังก์ชั่นหลักในการ คำนวณแคลอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละวัน การ Monitor กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน การคำนวณระยะทางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน