DGA ผนึกกำลังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนจากภัยร้ายหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยสื่อสร้างสรรค์


24 October 2566
237
DGA ผนึกกำลังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนจากภัยร้ายหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยสื่อสร้างสรรค์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มทักษะในการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นพยาน ได้แก่ ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานตามบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่า ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้จะมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งสนับสนุนการสร้างสื่อและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมถึงการเตือนภัยและการเฝ้าระวังอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  

DGA ผนึกกำลังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนจากภัยร้ายหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยสื่อสร้างสรรค์
DGA ผนึกกำลังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนจากภัยร้ายหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยสื่อสร้างสรรค์

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงและภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ด้วยการสร้างสรรค์สื่อที่สามารถเตือนภัยและสร้างการรับรู้ เฝ้าระวังอาชญากรรม ในโลกออนไลน์และภัยที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งกลโกง การหลอกโอนเงิน การหลอกลงแอปฯ ดูดเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือภัยร้ายและไม่หลงกลมิจฉาชีพได้โดยง่าย โดย DGA มุ่งหวังว่า MOU นี้จะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยร้ายหลอกลวงที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อยู่ทุกนาทีขณะนี้ได้อย่างทันการณ์