เดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 4 มุ่งเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐต่อไป


28 August 2566
46
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 4 มุ่งเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐต่อไป
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 4 มุ่งเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐต่อไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA จัดอบรมหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 4 ตามความต้องการของบุคลากรภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA  กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และ ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นวิทยากรในวันแรก บรรยายกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แก่ ผู้เข้าอบรมรุ่น GDPO รุ่น 4 จำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยตลอดหลักสูตรจะอบรมจำนวน 5 วันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ความรู้กับผู้อบรม ดังนี้ ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA อีกด้วย

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการ DGA ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านและแนะนำหลักสูตร GDPO ถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมหลักสูตร GDPO จากสถาบัน TDGA คือในกรณีที่สอบวัดความรู้ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบัน TDGA และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สคช.กำหนด เช่น มีตำแหน่งเป็น DPO ของหน่วยงาน หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถยื่นหลักฐานเพื่อขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก สคช. ได้อีกทางด้วย

โดยหลักสูตร GDPO เกิดความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และ สถาบันคุณวิชาชีพ (สคช.) ในการร่วมกันสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารที่ดูแลด้านสารสนเทศ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ให้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการสากล

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 5-6 และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีหลักสูตรอื่น ๆ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/