สถาบัน TDGA โดย DGA จัด Workshop ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (eGCEO#9)


23 June 2566
21
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) จัดทำ Workshop ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าอบรมในหลักสูตรได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ (Project Pitching) 4 โครงการ ได้แก่ 1.ประเทศไทยบัตรอะไรก็ไปได้ (E – Transit Card) 2. ระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) 3. GDX Plus Platform กับการบริการภาครัฐยุคใหม่ (Service Exchange) และ 4. การยกระดับระบบจัดการเรื่องร้องเรียนของประเทศ (Upgrading the National Complaint System Project) ซึ่งได้นำคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรฯ ที่ให้ไว้เมื่อครั้งที่แล้วมาปรับในข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้ดำเนินโครงการได้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

และในช่วงกิจกรรมพิเศษ “ชวนคิด…ชวนคุย ประสา CEO” เรื่องการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสพร. และรักษาผู้อำนวยการสถาบัน TDGA  มาแนะนำแพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน  ได้แก่ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX), ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th), Biz Portal และ Citizen Portal (แอปพลิเคชันทางรัฐ) ที่เป็นแพลตฟอร์มกลางตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับ  บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว ณ จุดเดียว รวมถึงการให้บริการภาครัฐควรดำเนินการอย่างไรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งสพร.พร้อมให้คำแนะนำการเชื่อมโยงความร่วมมือทุกหน่วยงานในการเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนอีกด้วย

และในหัวข้อแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สพร. ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มกลาง ในการลดขั้นตอน ที่ยุ่ง ยาก เยอะ โดยนำ 8 กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐมาสนับสนุนการให้บริการมีความพร้อมเพื่อนำไปปรับปรุงบริการของหน่วยงานตนเองให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น