DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity Awareness” ให้บุคลากรภาครัฐสามารถรู้ทันภัยไซเบอร์


15 September 2566
192
DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity Awareness” ให้บุคลากรภาครัฐสามารถรู้ทันภัยไซเบอร์
DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity Awareness” ให้บุคลากรภาครัฐสามารถรู้ทันภัยไซเบอร์
DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity Awareness” ให้บุคลากรภาครัฐสามารถรู้ทันภัยไซเบอร์
DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity Awareness” ให้บุคลากรภาครัฐสามารถรู้ทันภัยไซเบอร์

อัดแน่นความรู้กันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐใน “หลักสูตร Cybersecurity Awareness” โดย DGA x TDGA ให้สามารถรู้ทันภัยไซเบอร์ โดยวิทยากร นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ นายคมกริช คำสวัสดิ์ หัวหน้าทีมปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีความตระหนักในการใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีความปลอดภัย ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปิคนิค ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ