DGA x TDGA จัดการอบรมหลักสูตรวิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions) รุ่นที่ 2


14 September 2566
88
DGA x TDGA จัดการอบรมหลักสูตรวิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions) รุ่นที่ 2

ทันกระแสโลกและสนุกกับ Workshop ‘การอบรมหลักสูตรวิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions)’ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 โดย DGA x TDGA โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA เป็นวิทยากร ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ดีๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนางานและบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ