DGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#4)


11 September 2566
54
DGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#4)
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#4) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล by DGA โดยมี คุณเมธินี เทพมณี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านรัฐบาลดิจิทัล คุณสัญชัย รัศมีจีรวิไล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผู้บริหารของหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของกลุ่ม 3 เข้าร่วมพิธีปิด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 
ในการนี้ ได้มีการนำเสนอโครงการเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหลักสูตร DTP#4 โดย ผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมจากทั้งหมด 24 ท่าน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ “เดือดร้อนมาทางนี้” ระบบการรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐ 2. โครงการพัฒนาเครื่องมือให้คำแนะนำและช่วยตัดสินใจในการใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ได้ประโยชน์สูงสุด และ 3. โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรทุกภาคส่วน (AgriID Connect) นอกจากเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการสำหรับประชาชนแล้ว ยังเป็นการจุดประกายไอเดียเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรได้ในอนาคต
 
ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ ได้เน้นย้ำว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ คือ People หรือ ทรัพยากรบุคคล Process หรือ กระบวนการปฏิบัติงาน และ Technology เพราะเมื่อทรัพยากรบุคคลและกระบวนการได้รับการพัฒนาแล้วต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนแล้ว การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลย่อมประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ สำหรับประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล