DGA x TDGA จัดอบรม ‘หลักสูตร วิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions)’


24 August 2566
93
DGA x TDGA จัดอบรม ‘หลักสูตร วิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions)’

สนุกกับ Workshop ฝึกใช้งาน ChatGPT เพื่อช่วยงานภาครัฐ และอัปเดตความรู้ไปกับการอบรม ‘หลักสูตร วิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions)’ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 โดย DGA x TDGA ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA เป็นวิทยากรจัดเต็มทั้ง 2 วัน เพื่อจุดประกายไอเดียให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงแนวโน้มการพัฒนาและการใช้งาน AI ภาครัฐในอนาคต พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในกรอบและหลักการทำงานของ AI ให้สามารถนำไปใช้ในการวางนโยบาย การกำกับดูแลภารกิจ และการออกแบบและควบคุมโครงการในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ