DGA จัดเต็ม!! ได้ทั้งความรู้และ workshop กับ “หลักสูตรอบรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 1


18 August 2566
50
DGA จัดเต็ม!! ได้ทั้งความรู้และ workshop กับ “หลักสูตรอบรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 1
DGA จัดเต็ม!! ได้ทั้งความรู้และ workshop กับ “หลักสูตรอบรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 1
DGA จัดเต็ม!! ได้ทั้งความรู้และ workshop กับ “หลักสูตรอบรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดเต็ม!! ได้ทั้งความรู้และ workshop กับ “หลักสูตรอบรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 1 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 66 โดยมี ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ นางสาวพิมพ์ชนก เจ็กภู่ นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ และนายธนัตถ์ โอมพรนุวัฒน์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 2 ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ DGA เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนำแนวทางต่างๆ ไปปรับในการยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามพ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการ Workshop นำไปประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐแก่หน่วยงานของตนเองได้