ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ ในโครงการสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


17 August 2566
85
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ ในโครงการสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์หัวข้อ “การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยไทย (University transformation in Thailand)” ในโครงการสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

โดยเล่าให้ฟังถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ระบบอุดมศึกษา ทั้งในด้าน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา การออกแบบโมเดลการศึกษาร่วมกับเอกชน การสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่ระดับสากล การปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล การมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ เป็นต้น สำหรับ DGA ได้มีการจัดทำโครงการ Digital Transcript ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่สามารถให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้แล้ว 81 แห่ง ผลิตเอกสารให้นิสิต/นักศึกษา ได้แล้วจำนวน 474,924 ฉบับ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-transcript/)

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Thailand Education Data Platform (TEDP) คือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาผ่านแพลตฟอร์ม และการยกระดับบริการด้านการศึกษาผ่านบูรณาการข้อมูลผู้เรียนและผู้สอน เช่น ในด้านประชาชน จะมีการรวมศูนย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สอนและสถานศึกษา และระบบบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา ในด้านหน่วยงานรัฐจะมีระบบบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา ระบบคาดการณ์ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และระบบบูรณาการข้อมูลผู้เรียนและผู้สอนรายบุคคล เป็นต้น