ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาหัวข้อ “ความหวังใหม่กับการปฏิรูปหลักนิติธรรม” ในงานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน: หลักนิติธรรม ข้อมูลและอนาคตของระบบยุติธรรมในอาเซียน จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย


17 August 2566
41
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาหัวข้อ “ความหวังใหม่กับการปฏิรูปหลักนิติธรรม” ในงานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน: หลักนิติธรรม ข้อมูลและอนาคตของระบบยุติธรรมในอาเซียน จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 🎙 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “ความหวังใหม่กับการปฏิรูปหลักนิติธรรม” ในงานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน: หลักนิติธรรม ข้อมูลและอนาคตของระบบยุติธรรมในอาเซียน จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บรรยายในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อน Open Government ในประเทศไทย’
 
ดร.สุพจน์ เล่าให้ฟังว่า จากรายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 พบว่า หน่วยงานระดับกรมมีการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล คิดเป็น 64.19% มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ data.go.th 37.74% ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแล้วกว่า 10,129 ชุดข้อมูล มีการนำชุดข้อมูลเปิดของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ 52.90% และมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือประชาชนนำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่ได้รับการเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้พัฒนานวัตกรรมและบริการ 35.81% จากตัวเลขที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยทั้งหน่วยงานระดับกรมและภาคประชาชนเองมีนำข้อมูล Open Government ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง DGA ก็มีการสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานรัฐนำข้อมูลมาเปิดที่เว็บไซต์ https://data.go.th/ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป