DGA ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการประชุม AODP Dialogue Meeting 2023


16 August 2566
22
DGA ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการประชุม AODP Dialogue Meeting 2023
DGA ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการประชุม AODP Dialogue Meeting 2023
DGA ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการประชุม AODP Dialogue Meeting 2023

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ในการประชุม AODP Dialogue Meeting 2023 โดยสมาชิกฯ ได้มาอัปเดตให้ฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนด้านนโยบายการผลักดันเรื่อง Open Data ของแต่ละประเทศ รวมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐเพิ่มมากขึ้น โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย AODP Working Group Updates โดยแบ่งเป็น กลุ่ม Application โดยหัวหน้ากลุ่มคือ Pyrou Chung กลุ่ม Industry โดยหัวหน้ากลุ่มคือ Mr. Fu Tien HSU & Dr. Chi Ming PENG และ กลุ่ม Exchange โดยหัวหน้ากลุ่มคือ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล และมีการตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่สมาชิก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA