ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานเสวนา Global Sustainability & Productivity Network (GSPN) Dialogue จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ Diplomatic Council และ GEN Thailand


15 August 2566
66
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานเสวนา Global Sustainability & Productivity Network (GSPN) Dialogue จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ Diplomatic Council และ GEN Thailand
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานเสวนา Global Sustainability & Productivity Network (GSPN) Dialogue จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ Diplomatic Council และ GEN Thailand

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานเสวนา Global Sustainability & Productivity Network (GSPN) Dialogue ใน Discussion 2 หัวข้อ “Driving Workforce Productivity in Thailand’s ASEAN 4.0 Era” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ Diplomatic Council และ GEN Thailand ณ องค์การสหประชาชาติ โดยมี Prof. Kazuo Yamamoto – President of Asian Institute of Technology, คุณ Suwanchai Lohawatanakul – Executive Director of Thailand Productivity Institute, และ Mr. Stanley Kang – Senior Advisor & Formar Chairman of the Joint Foreign Chamber of Commerce of Thailand (JFCCT) ซึ่งดำเนินการเสวานาโดย คุณ Kanjana Hannon – Vice Dean Sripatum University College โดยวัตถุประสงค์ของงานเสวนาในครั้งนี้ คือ การรวบรวมมุมมองด้านยุทธศาสตร์ แนวคิด และการค้นหากลยุทธ์ในการบริหารและปรับปรุงเพื่อยกระดับผลิตภาพ สู่การผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากเหล่าผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน