DGA ร่วมประชุมหารือ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุดเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


24 July 2566
74
DGA ร่วมประชุมหารือ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุดเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
DGA ร่วมประชุมหารือ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุดเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
DGA ร่วมประชุมหารือ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุดเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ และนายณัฐวัชร์ วรนพกุล ให้การต้อนรับ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด นำโดย นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ นายสถิรภาค อ่อวิเชียร คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA