DGA ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


6 July 2566
63
DGA ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยการจำลองเหตุการผ่านการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TableTop Exercise : TTX) โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพื่อฝึกซ้อม และสร้างความเข้าใจขั้นตอนการประเมินสถานการณ์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ การกรอกข้อมูลแบบรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ และวิธีการส่งรายงานที่เข้ารหัสด้วย PGP ทางอีเมล เมื่อพบเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะสามารถเขียนรายงานได้มีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ภายในเวลาที่ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA