สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)


5 July 2566
21
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) กล่าวปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร รอส. รุ่นที่ 9 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวแสดงความชื่นชมไอเดียการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลของผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเทศไทยบัตรอะไรก็ไปได้ (E – Transit Card) กลุ่มที่ 2 ระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) กลุ่มที่ 3 GDX Plus Platform กับการบริการภาครัฐยุคใหม่ (Service Exchange) และ กลุ่มที่ 4 การยกระดับระบบจัดการเรื่องร้องเรียนของประเทศ โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
สำหรับหลักสูตร e-GCEO รุ่นที่ 9 นี้ ได้รับความรู้ทั้งในด้าน Technology Mega Trends แนวทางการยกระดับ Smart Government: รัฐบาลอัจฉริยะ และกฎหมายสำคัญเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 32 ท่าน ได้ไปศึกษาดูงานที่ ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลก นอกจากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดทำรายงานการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายด้านดิจิทัลของหน่วยงาน และเป็นไอเดียในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการอบรมครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปเป็นแนวทางนำพาองค์กรภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบได้