ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 33 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


27 June 2566
5
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 33 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 🎙 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 33 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจัดให้แก่นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
 
ดร.สุพจน์ ได้บรรยายเกี่ยวกับสาระสำคัญต่างๆ เช่น หน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 การออกใบอนุญาต หนังสือ เอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ห้ามเพิกเฉยกรณีได้รับเรื่องจากประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งต่อหรือแจ้งกลับประชาชน การจัดทำระบบหรือฐานข้อมูลใบอนุญาต การยอมรับเอกสารหลักฐานและการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการของภาครัฐเพื่อประชาชน ต้องมีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การนัดหมาย รู้ ยื่น จ่าย รับ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อเอง ไม่เรียกสำเนาเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำสำเนาและรับรองเอง และให้แสดง หรือตรวจสอบบัตร, ใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยวิธีการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.ฯ