DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบ ERP และ Funtion ฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงิน


27 June 2566
66
DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบ ERP และ Funtion ฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงิน
DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบ ERP และ Funtion ฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงิน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย นายอนนท์ ปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววรพรรณ เลิศไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบ ERP และ Funtion ฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงิน เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงาน DGA