ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ (EEC-InP) และ หลักสูตร พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กับการพัฒนาบริการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ ให้แก่ สกพอ.


26 June 2566
5
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ (EEC-InP) และ หลักสูตร พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กับการพัฒนาบริการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ ให้แก่ สกพอ.

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กับการพัฒนาบริการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ” ในการอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ (EEC-InP) และ หลักสูตร พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กับการพัฒนาบริการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ฯ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการ สกพอ. กล่าวเปิดการอบรมพร้อมกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงาน สกพอ.