DGA ร่วมลงนาม กับ สดช. พร้อมผนึกกำลัง หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 8 หน่วยงาน


7 June 2566
14
DGA ร่วมลงนาม กับ สดช. พร้อมผนึกกำลัง หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 8 หน่วยงาน
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนาม กับ สดช. พร้อมผนึกกำลัง หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ณ อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการ สดช. กล่าวถึงความสำคัญความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัลประจำหมู่บ้านๆ ละ 1 คน ในปี 2567 ให้สามารถขยายผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า 300,000 คน (สัดส่วน อสด. 1 คน ช่วยเหลือ 4 คน) โดยร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างความตระหนักด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การใช้อินเทอร์เน็ต การป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์และการต่อต้านข่าวปลอม เป็นต้น