สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)


6 June 2566
8
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) กล่าวปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล กล่าวสรุปผลการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน (One-stop Service Complaint โครงการสุขภาพดี (ดิจิทัล) ในมือคุณ (Digital Health in your Hand) และ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาคการเกษตร (Thailand Agricultural Platform) โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12)
สำหรับหลักสูตร e-GEP รุ่น 12 นี้ สถาบัน TDGA ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการของผู้เข้าอบรมด้วย ได้แก่ ดร. ธัชพล โปษยานนท์ และ อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย ซึ่งนอกจากสนับสนุนให้คิดโครงการออกมาได้อย่างสร้างสรรค์แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 25 คนนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดทำรายงานการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ตลอดจนเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับปัจจุบันด้วย