DGA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และระบบท้องถิ่นดิจิทัลให้แก่เทศบาลตำบลกมลาไสย


4 September 2566
219

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัด ‘อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และระบบท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยมี นางสาววาสนา มาตรศรีหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA