DGA จัดหลักสูตร PDPA รุ่น 1 เน้นรู้รอบด้าน PDPA ในแบบเข้าใจง่าย


1 September 2566
82

รู้รอบด้าน PDPA ในแบบเข้าใจง่าย กับหลักสูตร PDPA รุ่น 1 ขนความรู้กลับไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับการทำงานภาครัฐแบบจัดเต็ม โดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม  ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ที่เตรียม Workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติพร้อมรายละเอียดที่ลงลึกถึงกฎหมายมาตราสำคัญจากมุมมองของภาครัฐ เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารแม่แบบที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อ “Guideline Template for PDPA : แนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสารแม่แบบ” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปิคนิค รางน้ำ กรุงเทพฯ