ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ ‘Open Data in a Big Data World’ ในงาน Big Data & Cloud Computing 2023 (ครั้งที่ 5)


24 August 2566
189
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ ‘Open Data in a Big Data World’ ในงาน Big Data & Cloud Computing 2023 (ครั้งที่ 5)
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ ‘Open Data in a Big Data World’ ในงาน Big Data & Cloud Computing 2023 (ครั้งที่ 5)
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ ‘Open Data in a Big Data World’ ในงาน Big Data & Cloud Computing 2023 (ครั้งที่ 5)
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ ‘Open Data in a Big Data World’ ในงาน Big Data & Cloud Computing 2023 (ครั้งที่ 5)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ ‘Open Data in a Big Data World’ ในงาน Big Data & Cloud Computing 2023 (ครั้งที่ 5) จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เพื่อร่วมอัปเดตถึงความก้าวหน้า Open Data ของภาครัฐไทย โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ทั้งนี้ DGA มีการผลักดันการเปิดข้อมูลภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการเดินหน้าจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ตลอดเวลา ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานสะสมกว่า 4 ล้านคน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐประมาณ 10,000 ชุดข้อมูล 

มียอดดาวน์โหลดกว่า 540,000 ครั้ง โดยมีการนำข้อมูลเปิดภาครัฐต่อยอดใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์  ACT AI เพื่อบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐ ข้อมูลด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สอนวิเคราะห์ข้อมูลจาก Open Data และยังได้จัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) ขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา DGA ได้จัดพิธีมอบรางวัล “DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2” ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมถึง 1,107 คน มากกว่าปีก่อนเกือบ 500 คน จะเห็นได้ว่านอกจากภาครัฐตื่นตัวในเรื่องของ Open Data แล้วภาคประชาชนก็มีการขยับปรับตัวให้เท่าทันโลกแห่งข้อมูลเปิดด้วยเช่นกัน