DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานสรรพากรภาค 6 สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับระบบดิจิทัล’


15 August 2566
186
DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานสรรพากรภาค 6 สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับระบบดิจิทัล’
DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานสรรพากรภาค 6 สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับระบบดิจิทัล’

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดย นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานสรรพากรภาค 6 โดย นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล  สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี โดย นายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม โดย นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายไพฑูรย์ วงษ์สงฆ์ และคณะเจ้าพนักงาน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับระบบดิจิทัล’ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Marketing) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA

DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานสรรพากรภาค 6 สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรให้ทันกับระบบดิจิทัล’