DGA จัด “หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” รุ่นที่ 1 แบบจัดเต็มความรู้แน่นเอียด‼ เต็มอิ่มกับ Workshop


8 August 2566
138
หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) รุ่นที่ 1
หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

ความรู้แน่นเอียด!! เต็มอิ่มกับ Workshop “หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการธรรมาภิบาลข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Connected and Open Government) สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งมีวิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปิคนิค รางน้ำ กรุงเทพฯ

สำหรับท่านใดที่สนใจหลักสูตรคอร์ส ✨ อัป Performance สกิลด้านทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.dga.or.th/our-activities/training-seminar/