สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดพิธีฯ ณ สำนักงาน DGA


28 July 2566
125
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหารโดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางไอรดา เหลืองวิไล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล และ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง
โดย DGA ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA สำหรับพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DGA ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป